miércoles. 17.04.2024

Exames de carácter libre das titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente

Se está evaluando la extensión durante este año del sistema en otros ámbitos, como la comercialización del producto de las lonjas adheridas al proyecto Lonjas Gallegas 4.0, o la trazabilidad de la madera en las talas públicas y privadas realizadas en Galicia.
Se está evaluando la extensión durante este año del sistema en otros ámbitos, como la comercialización del producto de las lonjas adheridas al proyecto Lonjas Gallegas 4.0, o la trazabilidad de la madera en las talas públicas y privadas realizadas en Galicia.

A Consellería do Mar abre mañá o prazo de matrícula para os exames ordinarios de carácter libre para as titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente. As probas, de carácter teórico e práctico, realizaranse no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico (Vigo), na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol e na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira e o prazo de matriculación estenderase ata o 14 de marzo, día incluído.

A convocatoria e demais documentación precisa para concorrer a estas probas está publicada na web da Consellería do Mar, no seguinte enlace. No caso da titulación de mariñeiro pescador, o exame teórico-práctico será o día 25 de abril nos tres centros formativos dependentes da Xunta. O mesmo ocorre no caso das titulacións de patrón local de pesca (sección máquinas), nas que a data da proba é o vindeiro 26 de abril, e no caso das de patrón local de pesca (sección ponte e común), coa celebración do exame o 27 de abril.

Por último, as probas para a titulación de patrón costeiro polivalente (sección máquinas) serán o 28 e 29 de abril e as de patrón costeiro polivalente (sección ponte) terán lugar o 2 e o 3 de maio.

As persoas interesadas en participar nas probas terán que cumprimentar a solicitude que figura como anexo II da Orde do 31 de xullo de 2014 e cumprir as condicións de acceso establecidas para as distintas titulacións. O modelo de solicitude está dispoñible na Guía de Procedementos e Servizos en https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, tamén poderán tramitarse de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora ou formalizarse directamente nos centros oficiais de ensino pesqueiro onde se examinen os aspirantes.

Unha vez finalizado o prazo de solicitude de inscrición, farase pública a listaxe provisional dos aspirantes admitidos e excluídos na páxina web da Consellería do Mar e nos taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino pesqueiro, dando un prazo de 10 días hábiles para que os excluídos poidan emendar as deficiencias.

Exames de carácter libre das titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e...